به گزارش روابط عمومي شركت كربن ايران، اين شركت واحد نمونه صنعتي استان خوزستان شد. در مراسمي كه به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شد، از كربن ايران به عنوان واحد نمونه صنعتي استان تقدير به عمل آمد.