عناوین مباحث مطرح شده:
مشکلات بحث طبقه بندی مشاغل و راه حل های رفع آنها
اشتغال زائی در استان خوزستان
رفع مشکل معیشت کارگران
بحث انتخابات نماینده کارگران