عناوین مباحث مطرح شده:
بحث جا به جایی محل کارخانه کربن ایران
قول مساعد جهت پیگیری خرید زمین و همکاری با سایر ارگان های استان خوزستان
قول مساعد جهت تامین اعتبار از بانک صنعت و معدن و سایر بانک ها
هماهنگی و رفع مشکلات زیر ساختی زمین شهرک صنعتی شماره پنج