عناوین مباحث مطرح شده:
بحث جا به جایی محل کارخانه کربن ایران
قول های مساعد معاونین محترم استانداری جهت بهبود مسائل و مشکلات پیش رو شرکت کربن ایران