به گزارش روابط عمومی شرکت کربن ایران روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1401 آقای دکتر برامکی یزدی مدیر عامل شرکت      

       سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به همراه جمعی از مدیران آن شرکت از کارخانه کربن ایران واقع در اهواز بازدید کردند.

در این بازدید که با همراهی تعدادی از مدیران شرکت ودکتر حمزه کریمی سرپرست شرکت کربن ایران انجام شد .           

         مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ضمن بازدید از خط تولید و سایر واحدهای کارخانه ، از روند فعالیت های  این شرکت   

         مطلع شدند. در جریان این بازدید دکتر کریمی ضمن ارائه گزارش میزان تولید در سال جاری به برنامه ریزیهای سال آتی

         و شرایط پیشرو اشاره نمودند. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ضمن آرزوی موفقیت برای کارکنان شرکت کربن ایران ،   

          نکات ارزشمندی را برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف شرکت یاد آور شدند.

شایان ذکراست: شرکت کربن ایران از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد.