به گزارش روابط عمومی شرکت کربن ایران، روز شنبه 13 اسفند ماه 1401 و پس از انتصاب دکتر حمزه کریمی بعنوان

        سرپرست شرکت  کربن ایران، ایشان  به همراه دکتر محمد فارسی رئیس هیات مدیره از کارخانه بازدید بعمل آوردند.

درابتدای این بازدید جلسه معارفه با حضور رئیس هیات مدیره و تعدادی از مدیران ، روسای و سرپرستان  و کارکنان

        واحدهای  مختلف کارخانه و دکتر کریمی سرپرست شرکت کربن ایران انجام شد و در ادامه حضور آقای کریمی در کارخانه   

       ضمن  بازدید از خط تولید و سایر واحدها در جریان  روند فعالیت بخش های مختلف کارخانه قرارگرفتند و ایشان  طی مدت

      حضور درکارخانه و برگزاری جلسات با حضور مسئولین واحدهای عملیاتی ، فنی و پشتیبانی ، روند و فرآیندهای جاری

        شرکت را مورد بررسی قرارداده و در جهت استمرار تولید حداکثری در سال جاری و برنامه ریزیهای سال آتی  و شرایط    

         پیشرو  اشاره و تحقق اهداف متعالی شرکت تاکید نمودند،