به گزارش روابط عمومی شرکت کربن ایران، روز شنبه 20 اسفند ماه 1401 طی حکمی ازسوی آقای دکتر حمزه کریمی

        سرپرست شرکت  کربن ایران، آقای علی حاجت پور بعنوان سرپرست کارخانه منصوب گردبد.