پیرو پیگیری های مستمر مدیریت محترم عامل شرکت تشریفات اداری بازنگری و به روزرسانی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت کربن ایران و اخذ تائیدیه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مراحل پایانی خود را طی می نماید و در همین راستای در جهت رعایت کامل قوانین و مقررات قانون کار وبرای بالابردن رضایتمندی شغلی کارکنان و استفاده بهینه و متقابل کارگر و کارفرما براساس شرایط پیشرو، طبق دستورالعمل انتخاب اعضاء و تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل شرکت کربن ایران در روز شنبه مورخه: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ بصورت همزمان در دفتر مرکزی و کارخانه انتخابات با مشارکت پرشور پرسنل و با حضور و نظارت نماینده محترم اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان برگزار گردید و 2 نفرنمایندگان کارگران و یک نفر نماینده سرپرستان در کمیته مذکور انتخاب گردید.