دکتر حمزه کریمی ، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کربن ایران با اشاره به جا ماندن شرکت کربن در عرصه پیاده سازی مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) طی سال های متمادی، اهتمام به تعالی و ارزیابی را نقطه ای سرآمد جهت گسترش آموزش های لازم و توانمند سازی کارکنان ، بهبود فرآیندهای سازمانی، اجرای نظام مندی سیستماتیک و هدفمند رویکردهای شرکت کربن ایران دانست و عملیاتی شدن موفق آن را توسط کلیه مدیران شرکت الزامی دانست.

در همین راستا ماهانه 3 جلسه با حضور مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و کلیه مدیران به همراه مشاور آموزشی EFQM شرکت ، جهت تبیین الزامات این مدل تعالی سازمانی برگزار می شود.