فهرست های متغیر

6+ فهرست متغیر مختلف با گزینه های بصری سفارشی، پوسته های شگفت انگیز، تنظیمات تایپوگرافی و 3 سطح پشتیبانی.