/ Wednesday, 2 December, 2020 / چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
تلفن
9 – 88791648 021
كميته ها
اطلاعات كميته هاي تخصصي هيئت مديره


کمیته حسابرسی داخلی کمیته حسابرسی داخلی در تاریخ 15/02/94 پس از تصویب هیئت مدیره به چارت سازمانی شرکت کربن ایران اضافه گردید. این کمیته از چهار عضو تشکیل شده است که عضو غیر موظف (مالی) هیأت مدیره بعنوان رئیس کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی به عنوان دبیر کمیته و دو نفر به عنوان اعضا در این کمیته فعالیت دارند. جلسات این کمیته به صورت ماهیانه برگزار می گردد.

کمیته حسابرسی داخلی کمیته حسابرسی داخلی در تاریخ 15/02/94 پس از تصویب هیئت مدیره به چارت سازمانی شرکت کربن ایران اضافه گردید. این کمیته از چهار عضو تشکیل شده است که عضو غیر موظف (مالی) هیأت مدیره بعنوان رئیس کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی به عنوان دبیر کمیته و دو نفر به عنوان اعضا در این کمیته فعالیت دارند. جلسات این کمیته به صورت ماهیانه برگزار می گردد.

کمیته وصول مطالبات / فروش متشکل از مدیر عامل، مدیر بازرگانی، مدیر مالی و سهام ، رئیس فروش ، سرپرست فروش صادراتی، مدیر امور حقوقی، مدیر حسابرسی داخلی بنا به شرایط ضروری و یا به صورت ماهیانه تشکیل می شود.

کمیته (کمیسیون ) معاملات متشکل از مدیر عامل یا عضو موظف هیئت مدیره، مدیر بازرگانی، مدیر مالی و سهام، مدیر کارخانه، مدیر حقوقی، مدیر حراست و مدیر حسابرسی داخلی بنا به شرایط ضروری در طول ایام هفته و یا به صورت هفتگی تشکیل می شود.

کمیته ارزیابی و مدیریت ریسک متشکل از مدیر عامل یا عضو موظف هیئت مدیره، مدیر کارخانه، مدیر بازرگانی، مدیر مالی و سهام ، مدیر منابع انسانی، مدیر طرح ها و توسعه ، مدیر حراست ، مدیر حسابرسی داخلی ، نماینده مدیریت در امور سیستم ها به صورت دوره ای تشکیل می شود.

کمیته BI متشکل از مدیر عامل یا عضو موظف هیئت مدیره، مدیر کارخانه، مدیر بازرگانی، مدیر مالی و سهام ، مدیر توسعه منابع انسانی، مدیر طرح ها و توسعه ، مسئول IT ، کارشناس مالی به صورت دوره ای تشکیل می شود.

کمیته انتصابات متشکل از مدیر عامل و دو یا سه عضو غیرموظف هیئت مدیره که ریاست آن با عضو غیر موظف هیئت مدیره می باشد و همزمان با تشکیل جلسه هیأت مدیره بصورت دوره ای تشکیل می شود.

کمیته مدیریت انرژی این کمیته از سال 1393 در کارخانه جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001-2011 تشکیل شده است. این کمیته متشکل از چهار عضو می باشدکه جلسات آنها نیز به صورت ماهیانه برگزار می گردد.

کمیته فنی از ابتدای تاسیس کارخانه جلسات این کمیته همواره به صورت هفتگی با حضور مدیرکارخانه، روسا و سرپرستان و کارشناسان فنی برگزار میگردد و درخصوص مسائل فنی کارخانه تصمیم گیری و راهکارهای مناسب ارائه می گردد.

کمیته تعالی سازمانی این کمیته در شرکت کربن ایران متشکل از 20 نفر می باشد که کلیه هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم جهت مدیریت فرآیندهای کلیدی سازمان براساس مدل تعالی EFQM را انجام می دهند.

کمیته حفاظت فردی و بهداشت محیط زیستی این کمیته متشکل از شش نفر شامل مدیرکارخانه، سرپرست ایمنی و آتش نشانی، نماینده مدیریت، رئیس امور اداری، کارشناس بهداشت حرفه ای و دبیر جلسه می باشد که جلسات خود را به صورت ماهیانه برگزار می نمایند. هدف اصلی تشکیل این کمیته بررسی و تصمیم گیری در خصوص وسایل حفاظت فردی و بهداشت پرسنل می باشد که خروجی این جلسات جهت اداره کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ارسال می گردد.