گواهینامه و افتخارات

 • صادر كننده نمونه استان در سال١٣٩٨
 • واحد نمونه صنعتي در سال ١٣٩٩
 • دارنده گواهینامه ISO9001    و  ISO 14001   و ISO 18001
 • صادر کننده نمونه استان خوزستان در سال 1397
 • دارنده گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1395
 • دارنده گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1396
 • واحد تولیدی نمونه در استان خوزستان در سال 1394
 • دارنده گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1394
 • دارنده گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1392
 • واحد تولیدی نمونه سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1392
 • واحد صادر کننده برتر سال در 1390
 • صادر کننده نمونه استان خوزستان در سال 1388
 • دارنده گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1388
 • واحد نمونه استاندارد استان خوزستان در سال 1387
 • واحد نمونه در سطح ملی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1385
 • واحد نمونه کیفی در سطح ملی سال 1386
 • واحد نمونه استاندارد استان خوزستان در سال 1386
 • واحد تولیدی نمونه در استان خوزستان در سال 1384
 • واحد برگزیده نخستین جشنواره قهرمانان صنعت ایران در سال 1384
 • واحد تولیدی نمونه در استان خوزستان در سال 1382
 • صادر کننده نمونه در سال 1380