هیئت مدیره

نام ونام خانوادگی سمت سازمانی تحصيلات
محمد فارسی رییس هیات مدیره کارشناسی ارشد مهندسی نفت
حمزه کریمی سرپرست شرکت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علیرصا مهر ابادی عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد MBA