هیئت مدیره

نام ونام خانوادگی سمت سازمانی تحصيلات
علی شهروئی رئیس هیئت مدیره
حمزه کریمی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
نبی زنده دل عضو موظف هیئت مدیره
محمد فارسی عضو هیئت مدیره