هیئت مدیره

نام ونام خانوادگی سمت سازمانی تحصيلات
حمزه کریمی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
علی شهروئی رئیس هیئت مدیره
نبی زنده دل عضو موظف هیئت مدیره
محمد فارسی عضو هیئت مدیره