منشور اخلاقی

منشور اخلاقی
ما کارکنان شرکت کربن ایران با استعانت ا زخداوند متعال و اعتقاد به آرمان خود وارزش های بنیادین شرکت کرامت انسانی، خلاقیت و نوآوری ، مشارکت عمومی، مسئولیت پذیری، رضایت ذینفعان، صداقت وباعلم به اینکه حداکثر بهره برداری از سرمایه های موجود، رشد متوازن و توسعه پایدار آن در بهبود کیفیت زندگی و شکوفایی اقتصاد و حفظ محیط زیست کشور عزیزمان موثر است، بدینوسیله خود را به رفتار اخلاقی و حرفه ای زیر ملزم می دانیم .
1 – با مشارکت عمومی و انجام درست وظایف محوله و رعایت قوانین و مقررات جاری شرکت، تمام تلاش خود را در جهت تحقق آرمان و اهداف مبتنی بر استراتژی شرکت کربن ایران به کار می گیریم .
2 – وظیفه خود می دانیم شعائر و اخلاق دینی، ملی و حفظ کرامت انسانی را سرلوحه ی فعالیت های خود قرار داده و با هماران و سایر ذینفعان با صداقت، انصاف، عدالت و احترام رفتار نمائیم .
3 – عوامل و ریسک های خطر را با رعایت مقررات و الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی کنترل نموده و به حداقل می رسانیم .
4 – لیاقت، شایستگی، خلاقیت و نوآوری را با ایجاد محیط رقابتی سالم و با نشاط و ترویج حس آرمان خواهی و برتری جویی که به اخلاق حرفه ای مزیّن باشد را ارتقاء می دهیم .
5 – یادگیری و رشد متوازن را باخوباوری، مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان نهادینه نموده همواره در جهت افزایش دانش، بهبود نگرش و پرورش مهارت های خویش می کوشیم .
6 – سرمایه های فکری و انسانی، تأسیسات و اموال سازمان را امانت می دانیم و در استفاده ی مؤثر از آنها اهتمام می ورزیم .
7 – یکپارچگی و وحدت سازمانی را با تقویت فرهنگ متعالی سازمانی و همسوسازی نگرش های فردی با اهداف سازمان و ایجاد محیطی شفاف و روابطی مبتنی بر صداقت، اعتماد و همکاری تقویت می نماییم .
8 – نظم و انضباط، مسئولیت پذیری، خود کنترلی، جدیت و پشتکار، وجدان کاری، رازداری، امانت داری و تعهد سازمانی را در انجام وظایف و مسئولیت های محوله وظیفه ی خود می دانیم .
9 – اثر بخشی و بهره وری سازمانی را با بهبود مستمر، مشتری مداری و جلب اعتماد و رضایت ذینفعان و پایبندی به این منشور اخلاقی به حداکثر می رسانیم .

مدیر عامل