مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی موضوع حساس و توجه ‌برانگیزی در سال‌های اخیر بوده است. سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان خود و ایفای تعهدات‌شان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. به این ترتیب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‌تر و منسجم‌تری نفع می‌برد و هم جامعه و طرف‌های ذینفع، نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.
به باور ما، مسئولیت¬‌پذیری اجتماعی یک تعهد است به همین جهت شرکت کربن ایران در راستای ایفای نقش مسولیتهای اجتماعی خود بر این باور است که بنگاه های اقتصادی می بایست توجه جدی به محیط پیرامونی سازمان خود به عنوان ذینفعان داشته و الزام به پاسخگویی در برابر حفظ منافع آنها مانند رفع نیازهای اقتصادی جامعه پیرامونی ،حفاظت و صیانت از محیط زیست و بهداشت ، ارتقاء مسائل اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.