دوده مستربچي

اين دوده براي اولين بار در كشور و با تكيه بر تجربه و دانش تيم فني كارخانه كربن ايران به منظور استفاده در توليد مستربچ توليد لوله ها و برخي مواد پليمري ساخته و در اختيار مصرف كنندگان آن قرار مي گيرد. از بارزترين ويژگي هاي اين محصول خلوص بالا و پايين بودن برخي از ناخالصي هاي موجود در گريد مشابه آن مي باشد.