ایمنی و محیط زیست

 • تشکیل کمیته محیط زیست بمنظور راهبری فعالیتهای زیست محیطی
 • تهیه خط مشی ، نظامنامه ، روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری در واحدهای مختلف با همکاری واحدها بمنظور هدفمند نمودن فعالیتها . این مدارک و مستندات سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد .
 • تهیه جنبه های زیست محیطی کلیه فعالیتهای جاری در سازمان با همکاری واحدها . این جنبه ها با استفاده از یک دستورالعمل اولویت بندی شده و فعالیتهای مهم و بحرانی از اولویت بالایی برخوردار می باشند و تحت کنترل بیشتری قرار می گیرند .
 • با در نظر قرار گرفتن جنبه های مهم و بارز، اقدام به تهیه اهداف و برنامه ها ی زیست محیطی میشود
 • تعیین شاخص های این اهداف و پایش این شاخص ها در جلسات ماهیانه با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن ( BSC ) در صورت خارج بودن از معیار پذیرش ، راهکارهای رفع عدم انطباق و اقدام اصلاحی مورد تصمیم گیری قرار می گیرد
 • نظر به استفاده از آب خروجی تصفیه خانه برای فضای سبز ( با اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی ) و همچنین شستشوی محوطه کارخانه که از یکطرف موجب کاهش مصرف آب و صرفه جویی گردیده و از طرف دیگر کاهش آلودگی محیط را نیز بهمراه داشته است. این اقدامات موجب گشته که مصرف آب از 15 متر مکعب در هر تن به 12 متر مکعب کاهش داشته باشد.
 • نظارت و کنترل فعالیتها توسط ممیزان داخلی ، تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه راهکار جهت بهبود امور در جلسه بازنگری مدیریت .
 • انجام ممیزی سالیانه توسط شرکتهای گواهی دهنده و پی گیری رفع عدم انطباقای اعلام شده . . .
 • برگزاری دوره های زیست محیطی برای کلیه رده های سازمانی و همچنین آموزش ممیزان با استفاده از مربیان درون و برون سازمانی .
 • همکاری با سازمانهای منطقه ای همانند محیط زیست در برگزاری مراسم های زیست محیطی همانند دوم اردیبهشت ( روز زمین پاک ) ، 29 دی ( روز هوای پاک ) ، هفته محیط زیست برای کارکنان و خانواده آنها با اجرای برنامه های متنوع همچون امکان بازدید مدارس اطراف کارخانه از کارخانه ، برگزاری مسابقه نقاشی ، مقاله نویسی برای کارکنان و فرزندان آنها ، به شرکت کنندگان در این برنامه جوایز نفیسی اهدا میگردد
 • شرکت در نمایشگاههای استانی و کشوری مربوط به محیط زیست که با ایجاد غرفه و عرضه فعالیتهای زیست محیطی موجب تعا مل مفید با بازدید کنندگان میشود
 • تشکیل کمیته انرژی با رویکرد و افرادی جدید .
 • اقدام جهت آموزش مدیران ، سرپرستان با مفاهیم استاندارد EN 16001:2009 و تربیت ممیزان و کلیه دست اندرکاران حوزه انرژی با استانداردهای جدید .
 • کاهش آب مصرفی از 13 متر مکعب به 10 متر مکعب در یک تن تولید .
 • تغییر رویکرد استفاده از لامپهای کم مصرف بجای لامپهای رشته ای.
 • نظر به استفاده از آب خروجی تصفیه خانه برای فضای سبز ( با اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی ) و همچنین شستشوی محوطه کارخانه که از یکطرف موجب کاهش مصرف آب و صرفه جویی گردیده و از طرف دیگر کاهش آلودگی محیط را نیز بهمراه داشته است. این اقدامات موجب گشته که مصرف آب از 15 متر مکعب در هر تن به 12 متر مکعب کاهش داشته باشد.
 • تشکیل واحد تنظیفات و فضای سبز و استفاده از خدمات پیمانکار با تجربه جهت نگهداری و توسعه فضای سبز موجود . مساحت موجود فضای سبز کارخانه حدود 3 هکتار می باشد که در حد معیار محیط زیست ( 25 در صد) می باشد .
 •   اندازه گیری ذرات معلق (10 PM و 5/2 (PM و گازهای محیطی ، گازهای خروجی از دودکش ها ، شدت صوت و پساب خروجی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست . نتایج این اندازه گیری بصورت ماهیانه و همچنین در جلسه بازنگری مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
 • خریداری و نصب دستگاه نفلومتر ( اندازه گیری ذرات معلق محیطی ) در کارخانه . نتایج اندازه گیریهای توسط این دستگاه 24 ساعته بصورت ON LINE به محیط زیست استان وصل می باشد . نتایج اخذ شده به واحدهای مربوطه اعلام میگردد .
 • اصلاح سیستم بسته بندی با نصب دو دستگاه تمام اتوماتیک و استفاده از پاکتهای پرفراژ در راستای ملاحظات زیست محیطی .
 • تعریف پروژه های زیست محیطی در راستای کاهش تأثیرات زیبست محیطی به عنوان اهداف سالیانه نظام مدیریت زیست محیطی.
 • امکان بازدید روزانه از کلیه فعالیتهای سازمان و پی گیری رفع عدم انطباقهای احتمالی بوجود آمده در اثر فعالیتهای کارکنان .
 • نصب سیستم فاضلاب صنعتی و انسانی از سال 74 در راستای استانداردهای زیست محیطی .
 • اقدام به تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی پساب خروجی به میزان روزانه 250 متر مکعب .
 • انجام آزمایشهای مختلف بر روی آب خروجی توسط آزمایشگاه این شرکت و بصورت دوره ای توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست .
 • دریافت گواهینامه ISO 14001 : 1996 از شرکت QMI در سال 1377 بعنوان اولین شرکت در استان خوزستان .
 • دریافت گواهینامه ISO 14001 : 1996 از شرکت IMQ در سال 1381
 • دریافت گواهینامه ISO 14001 : 2004 از شرکت GLC در سال 1385 .
 • دریافت گواهینامه ISO 14001 : 2004 از شرکت TUV NORD در سال 1389 .
 • دریافت لوح تقدیر ” صنعت سبز ” از ریاست محترم سازمان محیط زیست در سال 1379 .
 • دریافت گواهینامه ” تعهد سبز ” از جایزه ملی مدیریت سبز .