شرکت کربن ایران
يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ Sunday,22 October 2017
English

www.IRAN-CARBON.com

استانداردها و افتخارات شركت كربن ايران
افتخارات سال 1381
  • دریافت گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2000 و ايزو 14001 ويرايش 1996 تحت عنوان نظام مديريت تلفيقي از شركت IMQ ايتاليا
  • دریافت تنديس استاندارد به عنوان شركت برتر كيفي نمونه استان از اداره كل استاندارد خوزستان
  • دریافت لوح تقدير كارآفرين نمونه استان از اداره كار و امور اجتماعي خوزستان
  • تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
افتخارات سال 1380
  • دریافت لوح تقدير توليد كننده نمونه كشور از وزارت صنايع
  • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه استان از بازرگاني خوزستان
  • دریافت تنديس استاندارد به عنوان شركت برتر كيفي نمونه استان از سازمان استاندارد
  • تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
  • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه كشور از وزارت بازرگاني
  • دریافت لوح تقدير مؤدي نمونه مالياتي كشور از وزارت دارايي
  • دریافت لوح تقدير مدير تضمين كيفيت نمونه استان از اداره كل استاندارد خوزستان
افتخارات سال 1379
  • دریافت لوح تقدير صنعت سبز از سازمان محيط زيست
  • دریافت لوح تقدير توليد كننده نمونه كشور از وزارت صنايع
  • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه كشور از وزارت بازرگاني
  • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه استان از بازرگاني خوزستان
Untitled Page


  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013